Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

 

Iris Meyen, zaakvoerder van TINK-begeleiding, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.  Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Iris Meyen, zaakvoerder van TINK-begeleiding.
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met iris@tink-begeleiding.be.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt TINK gegevens?

TINK verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor een loopbaanbegeleiding, een KernTalentenanalyse en / of een coaching.  Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de begeleidingen.
Verder verwerken wij uw gegevens als cliënt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt TINK voor u?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die we nodig hebben voor de uitvoering van de begeleiding waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, mailadres en professionele gegevens zoals uw bedrijfsnaam en BTW-nummer.  Deze gegevens worden rechtstreeks door u verstrekt.  De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstige begeleiding.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Hoe verzamelt TINK uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult.  Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.  Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u.

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies.  Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van de website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruikt te maken van de interactieve toepassingen en diensten op onze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door TINK-begeleiding?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die we met u hebben als gevolg van uw begeleiding en het contract dat wij met u sluiten.  Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over de verwerking van de boekhouding.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct mailing is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.  Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Iris Meyen (iris@tink-begeleiding.be), met een bewijs van uw identiteit.  Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop TINK uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen
TINK-begeleiding behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.  Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.